Reklama

Streszczenia odcinków 93-96

W następującym tygodniu 21-24 września dowiemy się co dolega aspirantowi Białachowi. Jak zmieni się zachowanie Mikołaja na diecie? Poznamy odpowiedź na pytanie czy Artur, mąż sierżant sztabowej Moniki Kownackiej. Kto stoi za darowizną, która uratowała nadzieje na operację Franka, synka Kownackich? W życiu zawodowym serialowych policjantów emocji także nie zabraknie. Pobicia, nietypowe zachowanie staruszki, a także dziwnie przestraszony wnuk i córka starszej pani. Czy znaleziony półprzytomny chłopak, twierdzący, że wyszedł na spacer i się zgubił, ukrywa coś przed aspirantem Białachem i posterunkową Olą Wysocką? Funkcjonariusze znajdują przy nim tajemniczą odznakę. Kto potrącił motocyklem młodą tancerkę? A także dowiemy się do czego jest zdolna matka, żeby jej cotla mogła zrobić karierę modelki? Odpowiedż poznamy w serialu "Policjantki i policjanci" od poniedziałku do czwartku o 19:00, w TV4.

Odcinek 93

Reklama

Bia­łach słab­nie na od­pra­wie. Ko­men­dant wzy­wa ka­ret­kę. Na Pa­trol po­je­dzie Emil­ka z Olą. Na do­miar złe­go ko­men­dant za­de­cy­do­wał, że bę­dzie im to­wa­rzy­szył dzien­ni­karz, któ­ry re­ali­zu­je pro­gram te­le­wi­zyj­ny o po­li­cji. Emil­ka i Ola bę­dą mu­sia­ły od­na­leźć czło­wie­ka, któ­ry opa­no­wał do per­fek­cji ży­cie na cu­dzy koszt. Ja­da w ele­ganc­kich re­stau­ra­cjach nie pła­cąc za je­dze­nie, jeź­dzi no­wy­mi sa­mo­cho­da­mi z sa­lo­nów i uwa­ża że wszyst­ko to mu się na­le­ży. Po­li­cjant­ki zmie­rzą się też ze spryt­ny­mi zło­dziej­ka­mi sto­su­ją­cy­mi me­to­dę kra­dzie­ży na tak zwa­ny "pa­ra­wan".

Odcinek 94

Ar­tur wy­cho­dzi na wol­ność. Mo­ni­ka jest szczę­śli­wa i umie­ra z cie­ka­wo­ści, kto stoi za da­ro­wi­zną, któ­ra ura­to­wa­ła na­dzie­je na ry­chłą ope­ra­cję Fran­ka. Tym­cza­sem przy­cho­dzi zgło­sze­nie o kil­ku po­bi­ciach. Po­zor­nie in­cy­den­ty wy­glą­da­ją na nie­po­wią­za­ne ze so­bą. Wkrót­ce uda­je się zła­pać do­mnie­ma­ne­go spraw­cę jed­nak po­bi­cia nie usta­ją. Wy­glą­da na to, że za­dy­my na mie­ście to ja­kaś więk­sza za­pla­no­wa­na ak­cja. W mię­dzy­cza­sie po­li­cjan­ci do­sta­ją we­zwa­nie do nie­ty­po­wo za­cho­wu­ją­cej się star­szej pa­ni. Na miej­scu jest cór­ka sta­rusz­ki oraz jej dziw­nie prze­stra­szo­ny wnuk.

Odcinek 95

Bia­łach od­bie­ra wy­ni­ki u le­ka­rza. Mu­si się wziąć za sie­bie - le­piej się od­ży­wiać i mniej de­ner­wo­wać. Prze­cho­dzi więc na die­tę, ale przez to sta­je się jesz­cze bar­dziej ner­wo­wy bo ca­ły dzień jest głod­ny. Tym­cza­sem w le­sie zna­le­zio­ny zo­sta­je pół­przy­tom­ny chło­pak. Twier­dzi, ze wy­szedł na spa­cer i się zgu­bił, ale jest ja­sne że kła­mie. Po­li­cjan­ci znaj­du­ją przy nim ta­jem­ni­czą od­zna­kę, któ­ra su­ge­ru­je, że na­le­ży do ja­kieś jed­nost­ki pa­ra­mi­li­tar­nej. Funk­cjo­na­riu­sze po­dej­rze­wa­ją, że je­go ży­cie jest za­gro­żo­ne. W dru­giej spra­wie po­li­cjan­ci bę­dą mu­sie­li się zmie­rzyć z bar­dzo nie­ty­po­wym kie­szon­kow­cem i od­kry­ją "szko­łę" dla po­cząt­ku­ją­cych… do­li­nia­rzy.

Odcinek 96

Na uli­cy zo­sta­je po­trą­co­na mło­da dziew­czy­na. Spraw­ca ucie­ka na mo­to­cy­klu. Dziew­czy­na jest kom­plet­nie za­ła­ma­na. Praw­do­po­dob­nie ma po­waż­nie skrę­co­ną no­gę, a za dwa dni mia­ła brać udział w waż­nych za­wo­dach ta­necz­nych. Kto stoi za wy­pad­kiem? Krąg po­dej­rza­nych jest cał­kiem spo­ry. W mię­dzy­cza­sie po­li­cjan­ci in­ter­we­niu­ją w spra­wie mło­dej mo­del­ki, któ­rą od­wo­żą do do­mu po tym, jak za­sła­bła na uli­cy. Funk­cjo­na­riu­sze po­zna­ją ta­jem­ni­cę ro­dzin­ną. Do cze­go jest zdol­na mat­ką że­by jej cór­ka mo­gła zro­bić ka­rie­rę?

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje