Reklama

Hotel 52

Ocena
serialu
8,1
Bardzo dobry
Ocen: 858
Oceń
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

REGULAMIN KONKURSU "WIZYTA NA PLANIE SERIALU "HOTEL 52"

I. Postanowienia ogólne

Reklama


1. Konkurs Wizyta na planie serialu "Hotel 52", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 zwaną dalej "INTERIA.PL"
2. Konkurs rozpoczyna się dnia 08/03/2012 i trwa do dnia 14/03/2012 do godziny 23:59:59.


3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie: http://www.swiatseriali.pl/seriale/hotel-52-537/news-zamelduj-sie-w-hotelu-52,nId,443298

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Konkurs skierowany jest do użytkowników serwisu www.swiatseriali.pl (zwany dalej Serwisem).
5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich..
6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
7. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
8. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.swiatseriali.pl


II. Zasady Konkursu


9. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:


a. zarejestrować się w serwisie www.swiatseriali.pl - w przypadku gdy takiej rejestracji jeszcze nie dokonał,
b. odpowiedzieć na dwa pytania zamknięte:


Pytanie 1: Która z gwiazd serialu "Hotel 52" niedawno była zdecydowana odejść z obsady, ale ostatecznie wycofała się z tej decyzji. 
Pytanie 2: Kto w tym sezonie wciela się w postać nowego konsjerża w serialowym hotelu?
c) Oraz: Udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte o treści: Artur chciałby oświadczyć się Natalii. Zwleka jednak, gdyż uważa, że jego sytuacja finansowa nie jest jeszcze wystarczająco dobra, by zakładać rodzinę.
Opisz nam najbardziej szalony sposób oświadczyn, który nie wymaga dużych nakładów finansowych.

d. wysłać maila z odpowiedziami na wskazane wyżej pytania na adres konkurs@swiatseriali.pl wraz z danymi osobowymi: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania, telefon, email kontaktowy - tożsamy w adresem mailowym wskazanym w formularzu rejestracyjnym, nazwę profilu w serwisie swiatseriali.pl

10. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 9 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.
11. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.


III. Rozwiązanie Konkursu


12. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 16 marca 2012 roku.
13. Opublikowanie listy zwycięzców Konkursu nastąpi w dniu 19 marca 2012 roku.
14. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,
c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
15. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która dobrze odpowie na 2 pytania zamknięte, a jej odpowiedź na pytanie otwarte zostanie oceniona przez Organizatora jako najciekawsza. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez INTERIA.PL jako Organizatora Konkursu.
16. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 5, 9 lub 11 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.


IV. Nagrody
17. Fundatorem nagrody w Konkursie jest producent serialu "Hotel 52", firma Akson Studio.
18. Nagrodą w Konkursie jest wizyta na planie serialu "Hotel 52". Wizyta na planie zdjęciowym serialu nastąpi 21 marca 2012 roku, w Konstancinie Chyliczki.

18a. Laureat Konkursu ma prawo do zabrania ze sobą osoby towarzyszącej. O ile Laureat jest osobą małoletnią, osobą towarzyszącą winien być opiekun prawny.
19. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
20. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
21. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając INTERIA.PL jako Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.
22. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów prawnych.
23. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.


V. Postanowienia końcowe
21. Wypełniając formularz rejestracyjny uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
22. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu www.swiatseriali.pl imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu jeżeli zostanie on zwycięzcą Konkursu.
23. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, które Organizator zobowiązuje się przetwarzać w celu realizacji Konkursu.
24. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres INTERIA.PL os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków.
25. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator. Administratorem danych osobowych Laureata Konkursu jest Fundator nagrody, który przetwarza dane osobowe Laureata w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji prawa do nagrody.
26. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
27. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.
28. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.


VI. Reklamacje
30. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.
31. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.
32. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
33. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.


VII. Postanowienia końcowe
34. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.
35. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych
36. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
37. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

swiatseriali.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje