Reklama

REGULAMIN KONKURSU Wizyta na planie serialu "Majka"

I. Postanowienia ogólne

Reklama

1. Konkurs Wizyta na planie serialu "Majka", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków zwaną dalej "INTERIA.PL"

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 15/10/2010 i trwa do dnia 19/10/2010 do godziny 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie http://www.swiatseriali.pl/seriale/majka-511/news-wpadnij-z-wizyta-do-majki,nId,302440

4. Konkurs skierowany jest do użytkowników serwisu www.swiatseriali.pl zwany dalej Serwisem.

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

7. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

a. zarejestrować się w serwisie www.swiatseriali.pl - w przypadku gdy takiej rejestracji jeszcze nie dokonał,

b. odpowiedzieć na dwa pytania zamknięte:

"W której kamienicy w Krakowie (podaj nazwę ulicy) jest mieszkanie serialowej Majki?"

"Kim jest Tolerancja?"

Udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte o treści "Jak wyobrażasz sobie dalsze losy Majki?",

c. wysłać maila z odpowiedzią na adres konkurs@swiatseriali.pl wraz z danymi osobowymi: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania, telefon, email kontaktowy - tożsamy w adresem mailowym wskazanych w formularzu rejestracyjnym, nazwę profilu w serwisie swiatseriali.pl

8. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 8 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

9. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

10. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która dobrze odpowie na 2 pytania zamknięte, a jej odpowiedź na pytanie otwarte zostanie oceniona przez Organizatora jako najciekawsza. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez INTERIA.PL jako Organizatora Konkursu.

III. Rozwiązanie Konkursu

11. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi następnego dnia od daty zakończenia Konkursu

12. Opublikowanie listy zwycięzców Konkursu, nastąpi w dniu rozstrzygnięcia Konkursu.

13. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 5, 8 lub 10 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

14. Nagrodą w Konkursie jest: "Wizyta na planie serialu "Majka". Obędzie się ona w ostatnim dniu zdjęciowym serialu "Majka" - 27.10.2010 od godz. 9.00 do 11.00.

15. Laureat Konkursu ma prawo do zabrania ze sobą osoby towarzyszącej. Osoba małoletnia musi być pod opieką dorosłego.

16. Nagroda nie obejmuje pokrycia kosztów dotarcia na plan serialu, jak i powrotu z planu do miejsca zamieszkania.

17. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

18. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

19. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając INTERIA.PL jako Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

20. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów prawnych.

21. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

22. Wypełniając formularz rejestracyjny uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

23. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu www.interia.pl imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu jeżeli zostanie on zwycięzcą Konkursu.

24. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, które Organizator zobowiązuje się przetwarzać w celu realizacji Konkursu.

25. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres INTERIA.PL os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków.

26. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

27. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

28. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

29. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

30. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

31. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w Zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

swiatseriali.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje