Reklama

REGULAMIN KONKURSU "Kochamy medyczne seriale"I. Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu "Wygraj książki  "Kochamy medyczne seriale" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: INTERIA.PL sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31 -946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000416593, NIP 527-26-44-300, (dalej: "Organizator").
2. Konkurs trwa od dnia 20.02.2014 r. od godziny 10:00:00 do dnia 27.02.2014 r. do godziny 11:59:59.
3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://www.swiatseriali.pl/seriale/lekarze-936/news-konkurs-kochamy-medyczne-seriale,nId,1108991
4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które prawidłowo odpowiedzą na pytania zamknięte i których odpowiedzi na pytania konkursowe zostały uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

II. Uczestnicy Konkursu


1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna będąca użytkownikiem serwisów www.swiatseriali.pl oraz www.interia.pl , z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat, mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
3. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
4. Wysyłając wiadomość e-mail w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.swiatseriali.pl.
6. Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić INTERIA.PL o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu Konkursowym. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

III. Zasady Konkursu


1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie wszystkich poniższych warunków:
1) udzielenie poprawnej odpowiedzi na dwa pytania zamknięte, które brzmią: 1)      Wymień trzy seriale, których producentką byłą Dorota Chamczyk 2)      Opisz nam swój ulubiony serial medyczny - dlaczego lubisz najbardziej właśnie ten?

Reklama

2) przesłanie odpowiedzi na pytania oraz swoich danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, dokładny adres zamieszkania (w przypadku osób niepełnoletnich również imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, który odbierze nagrodę w ich imieniu), na adres e-mail konkurs@swiatseriali.pl, nick w serwisie swiatseriali.pl, w terminie do dnia 27.02.2014 r. do godziny 11:59:59.
3. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 1 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.
4. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.
5. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

IV. Wybór Zwycięzców


1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 5 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,
c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
3. Zwycięzcami Konkursu zostaną trzy osoby, które
a. poprawnie odpowiedzą na pytania zamknięte,
b. napisany przez nich list zostanie uznany za najciekawszy przez Komisję Konkursową.
4. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością i poczuciem humoru Uczestników oraz poziomem merytorycznym udzielonych odpowiedzi.

V. Nagrody


1. Fundatorem nagród jest GRUPA INTERIA.PL
2. Nagrodami w Konkursie są: 3 zestawy seriali na DVD
3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została nadesłana nagrodzona odpowiedź na pytanie. Nagrody przepadają na rzecz INTERIA.PL w przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, bądź w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdziale II pkt. 1, 2 oraz w rozdziale III pkt. 1.
4. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
6. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez nich adresy. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród. W przypadku osób niepełnoletnich mających ukończone 13 lat, odbiór nagrody potwierdza jeden z rodziców lub opiekun prawny.
7. Koszty wysyłki nagrody ponosi Organizator.
8. W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.
9. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producenta.

VI. Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagrody.
2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania lub nicka w serwisie www.swiatseriali.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych Uczestnika w serwisie www.swiatseriali.pl. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców.
4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.
5. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych poprzez wysłania wiadomości e-mail na adres: redakacja@swiatseriali.pl .
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje


1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej przez Organizatora po upływie powyższego terminu.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności, skierowanej na adres Organizatora - Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
2. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych.
3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych.

swiatseriali.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje