Reklama

REGULAMIN KONKURSU "Fan Świata Seriali"

I. Postanowienia ogólne

Reklama

1.Konkurs "Fan Świata Seriali" , zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez INTERIA.PL S.A., z siedzibą os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków zwaną dalej "INTERIA.PL"

2.Konkurs rozpoczyna się dnia 05/10/2010 i trwa do dnia 19/10/2010

3.Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie

http://swiatseriali.pl

4.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników INTERIA.PL oraz członków ich rodzin.

5.W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

6.Zadaniem uczestników Konkursu będzie zarejestrowanie się serwisie (dla osób, które jeszcze tego nie dokonały), zostanie fanem (minimum) jednego z seriali oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie opisowe.

7.Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

8.Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

a. zarejestrować się w serwisie www.swiatseriali.pl - w przypadku gdy takiej rejestracji jeszcze nie dokonał,

b. zostać fanem (minimum) jednego serialu,

c.odpowiedzieć na pytanie opisowe,

d. wysłać maila z odpowiedzią na adres konkurs@swiatseriali.pl wraz z zdanymi osobowymi: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania, email kontaktowy - tożsamy w adresem mailowym wskazanych w formularzu rejestracyjnym, nazwę profilu w serwisie swiatseria.pl

9.Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 8 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

10.Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

11.Zwycięzcami Konkursu będą te osoby, których kolejno odpowiedź na pytanie opisowe zostanie oceniona jako najciekawsza. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez INTERIA.PL jako Organizatora Konkursu.

III. Rozwiązanie Konkursu

12.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 14 dni od daty zakończenia Konkursu

13.Opublikowanie listy zwycięzców Konkursu, nastąpi w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

14.O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 5, 8 lub 10 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

15.Nagrodami w Konkursie są :

" jedna nagroda główna - skuter marki zipp o wartości 3 277,87 złotych

" 9 (dziewięć) nagród pocieszenia - w postaci zestawu składający się z płyt dvd z serialami oraz kubka reklamowego.

16.Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

17.Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

18.Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

19.Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając INTERIA.PL jako Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

20.Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców Konkursu pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.Nagroda główna będzie do odbioru w siedzibie Organizatora, po dokonaniu przez zwycięzcę niezbędnych formalności.

21. Warunkiem odebrania nagrody głównej jest uiszczenie przez zwycięzcę podatku dochodowego w wysokości 11% wartości nagrody głównej.

21.W wypadku, gdy zwycięzcą zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów prawnych.

22.Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

23.Wypełniając formularz rejestracyjny uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

24.Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu www.interia.pl imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu jeżeli zostanie on jednym ze zwycięzców Konkursu.

25.Biorąc udział w Konkursie uczestnicy oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, które Organizator zobowiązuje się przetwarzać w celu realizacji Konkursu.

26.Uczestnicy Konkursu, wysyłając zgłoszenie oraz podając swoje dane osobowe, mogą wyrazić zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez INTERIA.PL jako Administratora Danych Osobowych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez INTERIA.PL, a także, na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez INTERIA.PL zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

27.Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres INTERIA.PL os. Teatralne 9a; 31-946 Kraków.

28.Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji z zastrzeżeniem pkt. 26 powyżej.

29.Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

30.Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji INTERIA.PL. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez INTERIA.PL w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

31.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

32.Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

33.Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w Zgłoszeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

swiatseriali.pl

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje