Reklama

Streszczenia odcinków 89-92 "Policjantki i policjanci"

Opisy odcinków "Policjantki i policjanci" na przyszly tydzień tj. 14-17 września. A w nich czy Monika Kownacka wpłaci pieniądze, przeznaczone na operacje niepełnosprawnego syna, na kaucję żeby wyciągnąć męża z aresztu? Czy poradzi sobie z prywatnymi problemami po aresztowaniu Artura? Kim jest sierżant Beata Gruda (w tej roli Marta Leleniewska), która zaczyna pracę na komendzie? Zapraszamy do oglądania od poniedziałku do czwartku o 19:00 w TV4.

Odcinek 89

Reklama

Białach ma już 18 punktów karnych i 3 mandaty, które uzbierał podczas motocyklowych eskapad, co prowadzi do awantury z komendantem. W dodatku przez cały dzień Ola prowadzi radiowóz co strasznie denerwuje Mikołaja. Funkcjonariusze otrzymują wezwanie w sprawie potrąconego rowerzysty. Zajmą się także staruszką, która nie mogła dogadać się ze swoją przyszłą synową i zamieszkałą na działkach.

Odcinek 90

Na jednym z osiedli pobito fotografa. Policjanci ustalają, że napastnikiem był kierowca rajdowy, który twierdzi, że nie żałuje tego co zrobił. Krzysiek i Monika zatrzymają też człowieka, który sterroryzował w klinice dla zwierząt panią weterynarz. Tymczasem w życiu prywatnym Monikę czekają kolejne trudne chwile po aresztowaniu jej męża.

Odcinek 91

Na komendzie zaczyna pracę sierżant Beata Gruda, dawna koleżanka Oli. Tymczasem ktoś próbuje podpalić podupadający salon fryzjerski. Policjanci przyjmują hipotezę, że jest to próba wyłudzenia odszkodowania. Policjanci zostają też wezwani do kradzieży w aptece. Właściciel złapał złodziejkę na gorącym uczynku. Sprawa jednak nie jest oczywista.

Odcinek 92

Mo­ni­ka, któ­ra obie­ca­ła so­bie, że zro­bi wszyst­ko, że­by jak naj­szyb­ciej wy­cią­gnąć mę­ża z wię­zie­nia, sta­je przed trud­nym dy­le­ma­tem: na kau­cję mu­sia­ła­by pójść du­ża część pie­nię­dzy prze­zna­czo­na na ope­ra­cję Fran­ka. Przez ca­ły czas bi­je się z myślami. Tym­cza­sem przy­cho­dzi zgło­sze­nie od ko­bie­ty, do któ­rej miesz­ka­nia wtar­gnął jej by­ły mąż. Męż­czy­zna jest na zwol­nie­niu wa­run­ko­wym, więc mo­że mieć po­waż­ne kło­po­ty. Wkrót­ce oka­zje się, że to nie ko­niec je­go pro­ble­mów. By­ła żo­na oskar­ża go o mo­le­sto­wa­nie cór­ki. Po­li­cjan­ci ma­ją ma­ło cza­su że­by dojść do praw­dy. Na szczę­ście w wy­ja­śnie­niu za­gad­ki po­ma­ga im przy­pa­dek. Po­li­cjan­ci mu­szą też zmie­rzyć się z pro­ble­mem bez­dom­nych że­bra­ją­cych w cen­trum mia­sta. Męż­czyź­ni są agre­syw­ni i na­chal­ni. Wkrót­ce oka­zu­je się, że to oni po­trze­bu­ją po­mo­cy po­li­cji. Nie­ocze­ki­wa­ny zwrot ak­cji na­stą­pi też w sy­tu­acji Mo­ni­ki, roz­dar­tej mię­dzy świa­do­mo­ścią jak mąż po­li­cjant­ki trak­to­wa­ny jest przez współ­więź­niów i roz­pa­czą z po­wo­du ko­lej­nej umy­ka­ją­cej szan­sy na ope­ra­cję sy­na.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje