Reklama

Regulamin konkursu "Prosto w serce"

I. Postanowienia ogólne

Reklama

1. Organizatorem konkursu "Prosto w serce" (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej: "Organizator").

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 22/07/2011 i trwa do dnia 01/08/2011 do godziny 11:59:59.

3. . Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych: http://www.swiatseriali.pl/seriale/prosto-w-serce-576/news-prosto-w-konkurs,nId,350454

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników wortalu swiatseriali.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

5. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

6. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

7. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

8. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.swiatseriali.pl

III. Zasady Konkursu

9. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta użytkownika wortalu świat seriali (www.swiatseriali.pl)

10. Zadaniem konkursowym dla każdego Uczestnika będzie:

Udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte:

a/ Gdy Konstancja chciała wyjść za Artura, okazało się, że jest już mężatką. Kogo poślubiła wcześniej i w jakich okolicznościach?

b/ Wymień dwie sytuacje, w których między Gośką (Aleksandra Kisio) a Kubą (Wojtek Rotowski) doszło do pocałunku.

Udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte: Jak wyglądałoby życie Artura gdyby postanowił jednak spędzić życie z Konstancją, a nie z Moniką? (Swoją odpowiedź uzasadnij.)

11. Każdy Uczestnik chcący wziąć udział w Konkursie powinien:

a) zarejestrować się w serwisie www.swiatseriali.pl - w przypadku gdy takiej rejestracji jeszcze nie dokonał,

b) wykonać zadanie konkursowe, określone w ust. 10

c) wysłać maila z odpowiedzią na adres konkurs@swiatseriali.pl wraz z zdanymi osobowymi: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania, email kontaktowy - tożsamy w adresem mailowym wskazanych w formularzu rejestracyjnym, nazwę profilu w serwisie swiatseriali.pl. Odpowiedzi można wysyłać do dnia 01/08/2011 do godziny 11:59:59.

12. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 10 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

13. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

IV. Wybór zwycięzców

14. Wyłonienie laureatów Konkursu, którym przysługiwać będzie prawo do nagród, nastąpi nie później niż 03 sierpnia 2011 r.

15. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

16. Zwycięzcami Konkursu zostanie 3 uczestników, którzy prawidłowo wykonają zadania określone w ust. 10 i ich odpowiedź na pytanie otwarte zostanie kolejno oceniona jako najciekawsza.

17. Wyłaniając zwycięzców Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością i poczuciem humoru Uczestników.

V. Nagrody

18. Nagrodami w Konkursie jest:

3 zestawy płyt DVD, składające się z boxów "Prosto w serce 1" i "Prosto w serce 2", po jednym zestawie dla każdego wyłonionego przez Komisję Konkursową laureata.

19. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową oraz poprzez zamieszczenie wyników Konkursu na stronie www.swiatseriali.pl w dniu 08 sierpnia 2011 r.

20. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 5 i 6 rozdz. III ust. 10 i ust. 12 nagrody przepadają na rzecz innych uczestników Konkursu, którzy jako kolejni przesłali e-maila, o którym mowa w pkt. III ust. 12.

21. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

22. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jeden zestaw nagród.

23. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

24. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską na wskazane przez adresy najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2011 roku.

25. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.

26. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

VI. Dane osobowe

28. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

29. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

30. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.swiatseriali.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

31. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

32. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

34. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 14 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.

35. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - INTERIA.PL. os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację.

36. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

37. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

VIII. Postanowienia końcowe

38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.

39. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

40. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

41. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

42. Organizator wystawia dowody księgowe na nagrody dotyczące nośników informacji na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującym prawem. Dowody księgowe są do odebrania w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni od daty zamieszczenia wyników na stronach internetowych Konkursu lub wyłonienia zwycięzców.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje