​REGULAMIN KONKURSU Gotowe na święta

I          Postanowienia ogólne

1.    Konkurs pt. "Gotowe na święta" (zwany dalej ,,Konkursem") organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000416593, NIP - 527-26-44-300 (zwaną dalej ,,Organizatorem").

2.    Fundatorem nagrody głównej w Konkursie jest spółka TVN SA z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 166, 02-952 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, III  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000213007, kapitał zakładowy 68.702.161,60złotych, NIP 9510057883 (zwana dalej "Fundatorem").

Reklama

3.    Konkurs rozpoczyna się dnia 7 grudnia 2016 roku i trwa do dnia 18 grudnia 2016 roku do godziny 23:59:59.

4.    Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://swiatseriali.interia.pl/  (zwanej dalej ,,Stroną Konkursową").

5.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.    Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II        Uczestnicy Konkursu

1.       Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej ,,Uczestnikiem") może być osoba fizyczna z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

2.       W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

3.       Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie), Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

4.       Uczestnicy, dokonując zgłoszenia w Konkursie, wyrażają zgodę na udział w Konkursie na wskazanych w nim zasadach oraz akceptują niniejszy Regulamin.

III      Zasady Konkursu

1.    Aby wziąć udział w Konkursie należy dokonać zgłoszenia w Konkursie do dnia 18 grudnia roku do godziny 23.59, przesłanego mailowo na adres konkurs@swiatseriali.pl. W wiadomości e-mail należy przesłać:

1)      odpowiedź na zadanie konkursowe - pytanie otwarte: "Jeżeli mógłbyś zaprosić do wigilijnego stołu bohaterów jednego z seriali, to kto by to był i dlaczego?"- zwaną dalej "Materiałem".

2)      dane osobowe Uczestnika, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego - dane te są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia,

3)      oświadczenie, o następującej treści: "Oświadczam, że:

1)      zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu dostępnym pod adresem swiatseriali.interia.pl i akceptuję jego postanowienia,

2)      wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków) moich danych osobowych w celu organizacji Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursie. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania."

2.    Każdy Uczestnik może przesłać do Konkursu nieograniczoną ilość Materiałów (umieścić nieograniczoną ilość Materiałów w jednej wiadomości e-mail), z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

3.    Przesyłając Materiał do Konkursu i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

1)      posiada pełnię praw autorskich do Materiału,

2)      Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,

3)      wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

4)      nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem Materiału na stronach portalu www.interia.pl,

5)      udziela niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

a)      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

b)      wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

c)       publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

d)      tworzenie dzieł zależnych (opracowań), w tym w celach komercyjnych, dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.

4.       Organizator oświadcza, że:

1)      w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich poprzez publikację Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału oraz dyskwalifikacji Uczestnika,

2)      zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanego przez Uczestników Materiału i zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Materiał będzie zawierał treści niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich, jak również zawierający treści wulgarne, obsceniczne lub uważane za powszechnie obraźliwe.

5.       Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

6.       Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w rozdziale III powoduje dyskwalifikację takiego Uczestnika Konkursu.

IV      Rozwiązanie Konkursu

1.    Wyłonienie zwycięzców nastąpi dnia 19 grudnia 2016 r.

2.       Zwycięzców wyłoni powołana w tym celu przez Organizatora komisja konkursowa składająca się z pracowników Organizatora (zwana dalej ,,Komisją"). Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie zwycięzcy Konkursu,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

3.       Zwycięzcami Konkursu zostanie 8 (ośmioro) Uczestników Konkursu, których przesłany Materiał Komisja oceni jako najlepszy, najciekawszy, kierując się przy tym stylistyką i formatem, poprawnością i ciekawym ujęciem tematu, ewentualnie elementami humorystycznymi.

4.         Uczestnik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.

5.       Informacje o  zwycięzcach tj. imię, nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty  wyłonienia zwycięzców.

6.       O przyznaniu nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni roboczych od daty jego wyłonienia, na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

7.       W przypadku:

1)      nieodebrania przez zwycięzcę Konkursu nagrody w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu, lub

2)      stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez zwycięzcę Konkursu postanowień Regulaminu,

nagroda przepada na rzecz Organizatora, a zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków, utraci tytuł zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

V        Nagrody

1.        Nagrodami w Konkursie są:

3 zestawy: Fartuch kuchenny z logo "Gotowych na wszystko", kubek termiczny z serialu "Gotowe na wszystko", kubek z serialu "Lost" i koszulka z serialu "Lost"

5 zestawów: Kubek z serialu "Lost" i koszulka z serialu "Lost"

2.       Nagrody, o których mowa w ust. 1  Organizator wyśle do zwycięzców pocztą lub pocztą kurierską, na adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej podany w wiadomości e-mail, dotyczącej zgłoszenia w Konkursie, w terminie 14 dni od daty wyłonienia zwycięzcy.

3.       Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

4.       Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do niej na osoby trzecie.

5.       Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

6.       Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody, o której mowa w ust. 2 powyżej. W przypadku osób niepełnoletnich, powyżej 13 roku życia, odbiór nagrody potwierdza rodzic zwycięzcy lub opiekun prawny.

7.       Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się nieprawdziwe.

VI      Postanowienia końcowe

1.         Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu i w celach archiwalnych.

2.       Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

3.       Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

4.       Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

5.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

6.       Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników (poza zwycięzcami), którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

7.       Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty opublikowania listy zwycięzców Konkursu na Stronie Konkursowej (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

8.       Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

9.       Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

10.   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

11.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec (siła wyższa).

12.   Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

13.     Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

14.   Wszelkie roszczenia z tytułu wad przyznanych nagród należy kierować do Fundatora.

15.     Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

 

swiatseriali.pl
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy