Reklama

Konkurs "Wyhoduj sobie MP3kę"

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Wyhoduj sobie MP3kę", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez firmę INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Organizator")

Reklama

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 08.09.2010 i trwa do dnia 30.09.2010 do godz. 23:59:59. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem www.swiatseriali.pl

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

6. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie założenie wątku (wątków) na jednym (wielu) serialowych forach serwisu swiatseriali.pl i udzielenie odpowiedzi na pytanie: Jaki serialowy bohater jest godną naśladowania postacią, i dlaczego? , wysyłając ją na adres redakcja@swiatseriali.pl.

7. Uczestnik musi ponadto być zarejestrowany na stronie swiatseriali.pl

8. Wysyłając Odpowiedź na pytanie konkursowe, Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin Konkursu.

9. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

10. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

a). Zostać członkiem społeczności strony swiatseriali.pl.

b). Założyć co najmniej jeden wątek na jednym z forów strony swiatseriali.pl.

c). Odpowiedzieć na pytanie: "Jaki serialowy bohater jest godną naśladowania postacią, i dlaczego?"

11. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 10 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

12. Laureatami Konkursu zostaną osoby, które po 30 września będą miały największą ilość założonych wątków, odpowiedzi w swoich założonych wątkach, napisanych postów (w wątkach założonych przez innych) i udzielił najciekawszej odpowiedzi na pytanie.

III. Rozwiązanie Konkursu

13. Wyłonienie laureatów Konkursu, którym przysługiwać będzie prawo do nagród nastąpi 01.10.2010 roku.

14. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni mailem zwrotnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 10 dni od dnia wyłonienia laureatów, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 6, 12, 14, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

15. Fundatorem nagród jest Organizator.

16. Nagrodami w Konkursie są odtwarzacze MP3 PENTAGRAM Vanquish R Pocket i płyty DVD.

17. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

18. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

19. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

20. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi lub INTERIA.PL stosowne oświadczenie na piśmie.

21. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany przez Uczestnika. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

22. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

23. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują Regulamin Konkursu.

24. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL S.A.

25. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które INTERIA.PL zobowiązuje się przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Konkursu. INTERIA.PL oświadcza, ze nie będzie przetwarzać danych osobowych uczestników konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będzie wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

26. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL S.A., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków .

27. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

28. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie do 14.10.2010 na adres Organizatora.

29. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

30. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

31. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.

32. Odpowiedź na reklamację będzie przesłana listem poleconym.

33. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

34. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

35. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

36. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

37.Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

39. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

40. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje